Demokratiforskning

Ett av institutets viktigaste tyngdpunktsområden är demokratiforskning, särskilt den representativa demokratins förändring och dess konsekvenser för politiskt beteende. Institutet koordinerade mellan åren 2006 och 2014 verksamheten i toppforskningsenheten Democracy: A Citizen Perspective vid Åbo Akademi. Inom ramen för toppforskningsenheten undersöktes den representativa demokratins utmaningar samt möjligheter till att komplettera den representativa formen av demokrati med olika former av deltagardemokrati. I institutets regi har även under professor Grönlunds ledning i samarbete med forskare från Åbo Universitet och Tammerfors Universitet ordnats sex stycken i finländsk kontext unika – och även i internationell kontext för demokratiforskningen betydelsefulla – experiment i demokratiska medborgarsamtal – tre stycken genomförda som tillfällen där människor deltog på plats och tre stycken utförda via Internet.

Det första experimentet, vilket var ett experiment i medborgarsamtal där människor möttes på plats, utfördes 2006 i Åbo. Totalt 135 personer deltog i samtalen vilka handlade om huruvida kärnkraften borde utvidgas eller inte i Finland. Det andra experimentet var en replikering av det första, men denna gång skedde medborgarsamtalen via nätet. Experimentet utfördes 2008 via en nätbaserad forskningsplattform utvecklad vid institutet. Totalt deltog 79 personer i medborgarsamtal med hjälp av webbkamera och mikrofon. Det tredje experimentet utfördes år 2012, även det i Åbo. Ämnet för diskussionerna var denna gång invandring och hela 207 personer deltog. Experimentet var särskilt inriktat på se hur diskussioner mellan likasinnade, s.k. enklaver, fungerade.

Det fjärde experiment, utfört år 2013 via nätet, prövade hur olika faktorer påverkar samtalskvalitet i medborgardiskussioner. Totalt deltog 70 personer i detta experiment. Det femte och det sjätte experimentet utfördes parallellt både på nätet och som samtal på plats i Tammerfors hösten 2014. Totalt deltog 216 personer i diskussionerna på plats och 110 personer via diskussionerna på internet. Diskussionsämnet var det svenska språkets ställning i Finland. Särskilt intresse fästes igen på att pröva effekterna av diskussioner mellan likasinnade medborgare.

Inom ramen för vår forskning har vi även ett utbrett internationellt samarbete med världsledande forskare och forskningsinstitut inom demokratiforskningen, forskning om medborgarnas politiska deltagande samt om demokratiska innovationer. Institutets verksamhet inom demokratiforskningen leds av professor Kimmo Grönlund. Därtill är docent Kim Strandberg,
forskardoktorerna Staffan Himmelroos, Henrik Serup Christensen och doktoranderna Marina Lindell och Janne Berg aktiva inom demokratiforskningen vid institutet. Om du vill veta mer om D:CE kan du gärna följa länken nedan: 


Democracy: A Citizen Perspective