Institutet för samhällsforskning - Samforsk

Samforsk bildades genom en fusion av Institutet för finlandssvensk samhällsforskning och Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning. Institutet för samhällsforskning inledde sin verksamhet i januari 2010 och verkar som en självständig enhet vid Statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. På samma sätt som institutionen har Samforsk verksamhet både i Åbo och i Vasa.

Vi är ett forskningsinstitut vars specialkunnande är frågeundersökningar. Vi använder både internet-baserade verktyg och traditionella enkätundersökningar. Experimentella metoder har under de senaste åren blivit en integrerad del av forskningen hos oss.

Tematiskt utgör demokratiforskning och val- och väljarforskning våra centrala forskningsområden. Eftersom vi är ett akademiskt forskningsinstitut genomför vi i första hand undersökningar som har ett klart vetenskapligt syfte men vi har även hand om uppdragsforskning.

Institutet är beläget i Åbo Akademis byggnader, Kvarnen på Strandgatan 2 i Vasa och i ASA-huset på Fänriksgatan 3 i Åbo.

Professor Kimmo Grönlund är forskningschef för institutet. Den övriga personalen, alla i praktiken finansierade med externa medel, uppgår för tillfället till 15 personer. Våra största finansiärer är Stiftelsen för Åbo Akademi, Finlands Akademi och Svenska kulturfonden.